STANOVY občanského sdružení Pivní Fenomény o.s.

čl. I
Název a sídlo

Název: Pivní Fenomény o.s. (dále jen ”PF”);
Sídlo: ulice Karla Jaromíra Erbena 302/16, 434 01 Most

čl. II
Statut sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. Sdružení může působit na celém území České Republiky a v souladu s cizozemským právem i na území jiného státu.

čl. III
Cíle činnosti sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 • podporovat a vyvíjet legální aktivity spojené se zvýšením úrovně pohostinství
 • podporovat a vyvíjet legální aktivity spojené se zvýšením úrovně prodeje, podávání a konzumace piva
 • vytvářet pivní osvětu
 • usilovat o kvalitu jídla, obsluhu, dostatečně vyhovující ceny, vhodnou atmosféru a prosazovat zájmy spotřebitelů
 • podporovat všechny pozitivní aktivity spojené s pivovarnictvím
 • snahou o zvýšení kvality piva udržet tradici českého piva doma i ve světě
 • svým vlivem usilovat o co největší rozmanitost piv na trhu, především v podnicích určených k pohostinství
 • prosazovat a propagovat domácí vaření piv
 • obhajovat tyto cíle prostřednictvím diskuse, hodnocení uvnitř i vně PF
 • podporovat a propagovat Pivní Fenomény

čl. IV
(Náplň a) Formy činnosti

1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
2. Hlavním formou dosahování cílů sdružení je zejména:

 • hodnocení podniků určených k pohostinství a poskytování zpětné vazby
 • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně)
 • osvětová činnost.

3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada.

čl. V
Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být jen fyzická osoba (starší 18 let), které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky a pravidel pro přijetí valná hromada.
3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
4. Členství zaniká

 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
 • rozhodnutím valné hromady o vyloučení;
 • nezaplacením členských příspěvků v pěti po sobě následujících měsících;
 • úmrtím člena sdružení, zánikem sdružení

5. Člen má právo

 • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 • účastnit se valné hromady, volit orgány sdružení a být do nich volen;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

6. Člen má povinnost

 • dodržovat stanovy sdružení
 • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení, a jednat v souladu s cíli sdružení; (svou činností naplňovat cíle sdružení)
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
 • dbát na to aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení
 • platit členské příspěvky
 • pravidelně sledovat oficiální internetové stránky http://www.pivnifenomeny.cz;

čl. VI
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 • valná hromada
 • ředitelstvo

čl. VII
Valná hromada

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. Valná hromada zasedá na Ideové konferenci podle své potřeby, nejméně však jednou ročně na podnět ředitelstva nebo některého z členů, aby:

 • schválila stanovy nebo jejich změny,
 • schválila výroční zprávu sdružení, roční uzávěrku hospodaření, rozpočet sdružení,
 • určila výši členského příspěvku,
 • rozhodla o přijetí nebo zrušení členství,
 • rozhodla o zrušení sdružení,
 • určila cíle a úkoly sdružení na následující období.

 

Valná hromada dále vytváří pravidla pro přijetí nových členů sdružené.

čl. VIII
Ředitelstvo sdružení, jednání jménem sdružení

1. Ředitelstvo je výkonným orgánem sdružení, které za svou činnost odpovídá valné hromadě.

 • má 3 členy volené ze svého středu (generální ředitel, výkonný ředitel, finanční ředitel); členem ředitelstva sdružení může být pouze člen sdružení,
 • činnost ředitelstva řídí generální ředitel,
 • ředitelstvo řídí a koordinuje činnost sdružení,
 • zpracovává zápis z ideové konference,
 • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti
 • připravuje a účastní se jménem sdružení jednání s jinými subjekty,

2. Generální ředitel, výkonný ředitel a finanční ředitel jsou oprávněni jednat jménem sdružení samostatně, vždy však v souladu se stanovami sdružení. O svém jednání je každý povinen informovat ostatní členy prezidia i valné hromady na nejbližší ideové konferenci. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.
3. Ředitelstvo sdružení řídí sdružení v období mezi ideovými konferencemi.

čl. IX
Zásady hospodaření

1. Majetek sdružení je určen k plnění jejího účelu a cíle, a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli sdružení směřují.
2. Majetek sdružení tvoří finanční a hmotné prostředky, získané zejména z členských příspěvků. Orgány sdružení jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu.
3. Hospodaření sdružení musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Hospodaření se řídí rozpočtem schvalovaným valnou hromadou.
4. Ředitelstvo sdružení vede přehlednou evidenci o hospodaření, odpovídá za hospodaření a každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.

čl. X
Zánik občanského sdružení

1. Sdružení zaniká:

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením z rozhodnutí valné hromady,
 • rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra.

2. V případě zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

čl. XI
Závěrečná ustanovení

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení, mohou být měněny valnou hromadou.
2. Občanské sdružení je právnickou osobou.
3. Stanovy byly projednány a schváleny na ideové konferenci dne 25.5.2013 a nabývají účinnosti dnem registrace.

V Praze dne 11.července 2013

Webdesign: Kabris|NET